Frågor & Svar

Här sammanställer vi vanliga frågor & svar om vår verksamhet.
Tveka inte att höra av er om ni har ytterliga frågor som ni inte finner svar på här.

Farligt Avfall

Hantering av farligt avfall kräver strikt efterlevnad av regler och krav för att skydda människor, djur och miljö. Det inkluderar regelbunden rengöring och tömning av olika tanktyper, som bränsle-, fartygs-, och oljetankar, samt utförande av saneringar i industriella miljöer.

Om företag inte följer lagar och regler för hantering av farligt avfall, kan det leda till allvarliga konsekvenser såsom miljöskador, och de kan drabbas av sanktioner såsom böter och kostnader för sanering.

För att hantera farligt avfall krävs speciella certifieringar och ackrediteringar. Personalen måste vara rätt utbildad och använda ADR-klassade fordon för att säkerställa säker och regelbunden hantering och transport av avfallet.

Norva24 Söderlindhs är medvetna om sitt miljöansvar och har implementerat processer för att minimera miljöpåverkan från farligt avfall. Företaget följer strikt de lagar och regler som finns för att säkerställa att avfallet hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Industri

Norva24 erbjuder ett brett utbud av tjänster inklusive industriell spolning, tankspolning, rörspolning och rengöring av kolonner och olika behållare. Men även tjänster som ultrahögtrycksspolning och användning av grävsugar och supersugare för att ta bort grus, sten och andra torra och våta massor.

En grävsug är ett specialfordon designat för att suga upp olika material som produceras inom bygg- och anläggningsarbeten samt i industriella miljöer. Den används när det är svårt att komma åt med en konventionell grävmaskin eller när skonsam grävning krävs.

Torrsugning innebär att material hanteras i ett slutet system, vilket minimerar risken för damm och andra hälsovådliga partiklar i luften. Det kan användas vid saneringar och för att suga fram rör och ledningar där det är farligt att gräva. Torrsugning är också effektiv vid förflyttning av material som sand, grus, isolering och andra liknande material.

Våra senaste mobila pumpenheter kan flytta upp till 9 m³ vatten per minut, och vid seriekoppling kan de hantera upp till 15 m³ per minut. Detta är särskilt användbart vid åtgärder på stora ledningar där mycket vatten behöver flyttas snabbt.

Ja, Norva24 har flexibla lösningar som är anpassade för att möta behoven hos både små och stora företag.

Grävsugen kan suga upp material som är torrt, flytande, fast, löst, lerigt eller glödande och med en diameter på upp till 250 mm. Den kan arbeta på djup upp till 30 meter och horisontellt avstånd upp till 200 meter, beroende på materialtypen.

Torrsugen kan hantera material som spån, pellets, isolering, cement, makadam, bärlager och jordsubstrat. Den kan både suga upp och blåsa in dessa material i trånga och svåråtkomliga utrymmen.

Rörtjänster

Rör har en begränsad livslängd och kan med tiden utveckla problem som kräver åtgärder. Regelbunden rörinspektion är viktigt för att tidigt upptäcka och dokumentera eventuella skador eller problem.

Vi använder moderna filmbussar för att dokumentera ledningsnät i fastigheter, industrier och kommunala VA-anläggningar. Vid TV-inspektionen kan ledningarnas höjdprofil mätas och dokumenteras med den senaste tekniken.

Resultatet redovisas enligt VAV's riktlinjer genom inspektionsprotokoll och inspelning, vilka överlämnas digitalt till kunden.

Våra inspektörer har certifikat T25 för inspektion i fastigheter och P122 för markbelagda ledningar, vilket garanterar en hög standard och noggrannhet i inspektionerna.

Rörinfodring, eller relining, är en metod där rören renoveras invändigt med nytt material istället för att de gamla rören byts ut. Detta används när endast kortare avsnitt av rören behöver repareras eller när hela rörsystemet behöver renoveras.

Rörinfodring är kostnadseffektivt, har en kort installationstid, och man kan oftast bo kvar i huset under installationen. Detta gör det till ett attraktivt alternativ till att byta ut hela rörsystemet.

Spolning av Avlopp

Regelbunden rengöring och spolning av avlopp är viktigt för att förebygga akuta stopp och för att underhålla faciliteter och byggnader. Med tiden blir alla rör igensatta av fett, skräp och smuts, vilket kan leda till blockeringar.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom högtrycksspolning för de flesta rör, inklusive rör i parkeringsplatser, tunnlar, höghus, lägenheter och villor.

Vi använder vatten som verktyg, och det höga trycket rensar rören från fett, skräp och smuts. Detta är en effektiv metod för att lösa upp fett och beläggning från rören.

Vi utgår från Helsingborg och Malmö, men arbetar i hela Skåne. Vi betjänar orter som Malmö, Helsingborg, Lund, Landskrona, Trelleborg, Ängelholm, Eslöv, Lomma, Höganäs, Hörby, Svalöv, Perstorp, Åstorp, Båstad, Svedala och många andra.

Vi kan hantera akuta avloppsproblem som stopp i toaletten, stopp i golvbrunnen eller översvämning. Vi erbjuder också schemalagd förebyggande spolning av ditt avloppssystem.

Tömningstjänster

Vi är godkända och utrustade för att hantera alla typer av slamsugningsuppdrag samt transporter av avfall, inklusive farligt avfall, för företag, industrier, kommuner och privatpersoner. Detta inkluderar dag- och spillvattenbrunnar, oljeavskiljare, fettavskiljare, pumpgropar och reningsverk.

Vi har en modern vagnpark med fordon i varierande storlekar och prestanda, anpassade för både stora och små jobb inom slamsugning. Detta gör att vi kan skräddarsy våra tjänster för att möta era specifika behov.

Att arbeta förebyggande med slamsugning är ekonomiskt fördelaktigt eftersom det hjälper till att förhindra akuta problem och stora sekundärskador. Regelbunden underhåll kan spara kostnader och besvär på lång sikt.

Ja, vi kan hjälpa er med besiktningar av cisterner, brunnar och avskiljare. Våra besiktningar utförs av ackrediterad personal för att säkerställa högsta standard och noggrannhet.

Slam och annat material transporteras alltid till godkänd tippanläggning för destruktion eller till en plats som anvisats av kunden. Vi följer alla regler och riktlinjer för säker och miljövänlig hantering av avfall.